Печат на тази страница

Информационна среща в село Величково

Написана от 17 Авг 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Пазарджик, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № МДР-МП-01-15/28.06.2017 Г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 "Повишаване на заетостта и териториално сближаване", Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

О Р Г А Н И З И Р А

Информационна среща в село Величково

на 17.08.2017 г. от 18.30 часа,

в залата на  Административната сграда на село Величково.

Целта на информационното събитие е да бъде предоставена информация на  заинтересованите  лица за  създаването на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) в рамките на подхода ВОМР, запознаване с подхода ВОМР, каква подготовка ще се реализира  за създаването на МИРГ, респективно какви са възможностите за териториално развитие и необходимостта от  разработване на „Стратегия за Водено от общността местно развитие” .