Печат на тази страница

Информационна среща в село ЮНАЦИТЕ

Написана от 22 Авг 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Пазарджик, в качеството си на Бенефициент,

Реализира проект  „Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г.“ 

съгласно Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № МДР-МП-01-15/28.06.2017 г.. и  Номер на проекта: № BG14MFOP001-4.001-0006-C01

В  изпълнение на проект на Приоритет на Съюза 4  "Повишаване на заетостта и териториално сближаване",

Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”

Процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

О Р Г А Н И З И Р А

Информационна среща в село ЮНАЦИТЕ

на 22.08.2017 г. от 18.00 часа,

в залата на  Административната сграда – кметството

 на село ЮНАЦИТЕ.

Целта на информационното събитие – семинар  е да бъде предоставена Информация на  всички заинтересованите  лица за  възможностите за финансиране  на Проекти през Стратегия за водените от общностите за местно развитие и ПМДР 2014-2020 г.