Печат на тази страница

Информационна конференция в село Говедаре

Написана от 29 Сеп 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Пазарджик, в качеството си на Бенефициент,

Реализира проект  „Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г.“ 

съгласно Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № МДР-МП-01-15/28.06.2017 г.. и  Номер на проекта: № BG14MFOP001-4.001-0006-C01

В  изпълнение на проект на Приоритет на Съюза 4  "Повишаване на заетостта и териториално сближаване",

Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”

Процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

ОТПРАВЯ ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ

В

      Информационната конференция  в село Говедаре

на 29.09.2017 г. от 10.00 часа,

в залата на  Читалище „Надежда“  

            Целта на  информационната конференция е да Ви представим анализ за потенциала  и възможностите за развитие на региона. Да обсъдим заедно визията, целите и дейностите на СВОМР.  Важно е за нас да вземете участие.   Да чуем Вашето мнение, Да обсъдим и споделим заедно идеите и целите си.