Печат на тази страница

Информационна среща в село Црънча

Написана от 02 Ное 2017

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Пазарджик, в качеството си на Бенефициент,

Реализира проект  „Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г.“ 

съгласно Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № МДР-МП-01-15/28.06.2017 г.. и  Номер на проекта: № BG14MFOP001-4.001-0006-C01

В  изпълнение на проект на Приоритет на Съюза 4  "Повишаване на заетостта и териториално сближаване",

Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”

Процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

ОТПРАВЯ ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ

В

      Информационната среща  в село Црънча

на 02.11.2017 г. от 12.00 – 14.00 часа,

в  Читалище „Просвета“  

            Информационната среща  е на тема „ Обсъждане окончателен вариант на СВОМР“.  Важно е за нас да вземете участие.   Да чуем Вашето мнение, Да обсъдим и споделим заедно идеите и целите си.