Печат на тази страница

Конкурс за избор на външни експерти - оценители

Написана от 07 Окт 2019

СНЦ Местна инициативна рибарска група ПАЗАРДЖИКобявява конкурс за избор на външни експерти – оценители

         Във връзка с изпълнение на проект „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по Процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Административен Договор № МДР – ИП – 01 – 77 / 16.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР и Споразумение № МДР – ИП – 01 – 78 / 16.07.2018 г. за управление на Стратегия за ВОМР, се

                                        

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Местна инициативна рибарска група Пазарджик за програмен период 2014-2020 по ПМДР

1.Конкурсът се провежда на три последователни етапа:

а) Административна проверка на документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата;

б) Интервю с кандидатите;

в) Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати.

Външните експерти – оценители се набират за участие в Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по следните мерки от СВОМР на МИРГ:

 • Мярка:1.1. Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите;
 • Мярка 1.2. Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите;
 • Мярка 2.1. Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на риболовния сектор;
 • Мярка 2.2. Разнообразяване към дейности извън секторите „Риболов“ и аквакултури;
 • Мярка 3.1. Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР;
 • Мярка 3.2. Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура.

КППП извършват проверка за окомплектованост на ПП и подбор за съответствие на проектни предложения със стратегията на МИРГ.

 

2. Минимални изисквания към кандидатите:

 • Кандидатите следва да са физически лица.
 • Кандидатите следва да притежават висше образование - минимум степен „бакалавър“ и специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”, „Аграрни науки“.
 • Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти финансирани от европейски фондове и програми.
 • Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.
 • Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите на проекти финансирани по ПМДР, както и относно подхода ЛИДЕР и СВОМР на МИРГ и работа в ИСУН.

 

3.Кандидатите за външни експерти не следва:

а) да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ.

б) да имат интерес по смисъла на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоот отпускането на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;

в) да са лица, които се намират в йерархическа зависимост с членовете на УС на МИРГ;

г) да са членове на Управителния съвет на МИРГ;

д) да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР;

е) да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;

ж) да са поставени под запрещение.

з) да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани.

 4. Необходими документи:

 • Заявление (по образец);
 • Автобиография (по образец);
 • Копие от документ за завършено висше образование;
 • Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);
 • Копие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
 • Декларация (по образец);
 • Други.

Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.

 

 5. Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес: гр. Пазарджик, ПК 4400, ул. „Гурко” № 2, ет.4 , СНЦ Местна инициативна рибарска група Пазарджик, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, в срок до 17.10.2019г. включително. Документи получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат.Регистрират се само документите получени в деловодството на МИРГ преди крайният срок посочен в обявата.

     Пълният комплект документи за кандидатстване за експерт – оценител е публикуван на Интернет страницата на СНЦ Местна инициативна рибарска група Пазарджик на следния адрес: https://flag-pazardzhik.org/obqvi-i-konkursi

 

За допълнителна информация:

Телефон: +359 877 282 606, или на място в приемна на МИРГ на адрес: гр. Пазарджик, ПК 4400, ул. „Гурко” № 2, ет.4.