Печат на тази страница

Конкурс за избор на външни експерти – оценители – заповед, списъци на одобрени и неодобрени кандидати за независими външни експерти – оценители

Написана от 15 Ное 2019

ЗАПОВЕД

ЗД-5/14.11.2019г.

       На основание т.18 от Раздел IV на Вътрешните правила на Местна инициативна рибарска група Пазарджик, Решение на УС взето с Протокол от 14.11.2019 г.и чл. 42, ал. 2, т. 1 от Устава на Сдружението, и във връзка с изпълнение на проект „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по Процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Административен Договор № МДР – ИП – 01 – 77 / 16.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР и Споразумение № МДР – ИП – 01 – 78 / 16.07.2018 г. за управление на Стратегия за ВОМР

 

ЗАПОВЯДВАМ

1. Одобрявам Списък на одобрените кандидати за външни експерти-оценители, подали заявление за участие в конкурса за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Местна инициативна рибарска група Пазарджик за програмен период 2014-2020 по ПМДР – Приложение № 1.

2. Одобрявам Списък на неодобрените кандидати за външни експерти-оценители, подали заявление за участие в конкурса за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Местна инициативна рибарска група Пазарджик за програмен период 2014-2020 по ПМДР – Приложение № 2.

3. Настоящата заповед и списъците с одобрените и неодобрените кандидати за независими външни експерти – оценители да се публикуват на електронната страница на Сдружението - https://flag-pazardzhik.org/obqvi-i-konkursi в тридневен срок от датата на издаване на заповедта.    

                                                                                                        

РУМЕН КОЖУХАРОВ     /......подпис...../

Председател на УС на МИРГ Пазарджик

 

Приложение № 1

Списък на одобрените кандидати за външни експерти-оценители, подали заявление за участие в конкурса за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Местна инициативна рибарска група Пазарджик за програмен период 2014-2020 по ПМДР

1          Павлина Савова Йончина

2          Соня Маринова Обущарова

3          Величка Кръстева Костадинова

4          Васка Николова Каптебилова   

5          Слава Тодорова Бахчеванска    

6          Елена Любенова Стоянова         

7          Пламен Маринов Чингаров       

8          Теодора Костова Георгиева      

9          Нелко Костадинов Йорданов    

10       Силвия Димитрова Лозанова    

11       Ема Фиданова Енева        

12       Камелия Динчева Симеонова    

Приложение № 2

Списък на неодобрените кандидати за външни експерти-оценители, подали заявление за участие в конкурса за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Местна инициативна рибарска група Пазарджик за програмен период 2014-2020 по ПМДР

1          Славена Драгомирова Атанасова

2          Ивана Тодорова Палангурска