Печат на тази страница

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Написана от 25 Авг 2022

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Местна инициативна рибарска група – Пазарджик /МИРГ – Пазарджик/ съвместно с Областен информационен център – Пазарджик /ОИЦ – Пазарджик/, уведомяват обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организират информационна среща на 09.09.2022 г. /петък/ от 10:30 ч. в гр. Пазарджик, бул. „България“ №2, ет.2, Пленарна зала.

 

Информационната среща е със следната програма:

ü      Процедури чрез подбор на проекти по мерки от стратегия за ВОМР на МИРГ – Пазарджик съгласно ИГРП за 2022 г. на МИРГ – Пазарджик – Представени от МИРГ Пазарджик;

ü      Представяне на тема “Подобряване на производствените процеси в предприятията и енергийна ефективност в жилищни и публични сгради“.Целта на темата е да се представят на аудиторията възможностите за енергийна ефективност от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Националния план за възстановяване и устойчивост. В първата част ще бъдат представени възможностите за енергийна ефективност от ЕСИФ, които ще включват Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и Програма „Околна среда“ 2021-2027. Във втора част присъстващите ще бъдат запознати с актуални процедури от Национален план за възстановяване и устойчивост по мярка „Технологична модернизация“, „Модернизация на образователна среда”, и „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“;

ü      Дискусия.

Информационната среща се осъществява в рамките на:

ü      Проект „ВОМР на Местна инициативна рибарска група – Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на Стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” административен договор № МДР–ИП–01–77/16.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР и споразумение № МДР–ИП–01–78/16.07.2018 г. за управление на стратегия за ВОМР;

ü      Проект № BG05SFOP001-4.007-0001-C01 „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2022-2023“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В тази връзка, МИРГ – Пазарджик и ОИЦ – Пазарджик отправят покана за участие в информационната среща и разчитат на Вашето активно участие.

От екипа на Местна инициативна рибарска група – Пазарджик и ОИЦ – Пазарджик.